AVÍS LEGAL

 Quatregrapes.cat amb Zhara Gómez com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

   Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de quatregrapes.cat inclosos els continguts i serveis a disposició en aquestes. Tota persona que accedeixi el web, https://www.quatregrapes.cat («usuario») accepta sotmetre a les condicions generals vigents en tot moment del portal.

Dades personals que recullo i com ho faig

   Llegir Política de Privacitat.

Mesures de seguretat

   Les dades personals comunicades per l’usuari a Quatregrapes.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Zhara Gómez, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris https://www.quatregrapes.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https i constants actualitzacions de seguretat del nostre lloc web per garantir les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

  Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Derechos de propiedad intelectual e industrial

   En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Quatregrapes.cat.

  • L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i Industrial titularitat de Quatregrapes.cat.
  • L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

   En cas que un usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Quatregrapes.cat indicant: Dades personals de l’interessat titular de els drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat. Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

   Les pàgines del web https://www.quatregrapes.cat proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

  • Continguts d’altres blocs / webs
  • Eines
  • Recursos

Exclusió de garanties i responsable

  Zhara Gómez (Quatregrapes.cat) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin ocasionar de l’ús il·legal o undebiso de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

   Amb caràcter general de relacions entre Quatregrapes.cat amb els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles i els tribunals de Barcelona.

Contacte

   En el cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes condicions generals o de qualsevol comentari soble la web, si us plau envieu un correu a info@quatregrapes.cat